STUDIO A (23 m²)

STUDIO B (28 m²)

STUDIO C (25 m²)

STUDIO D (31 m²)

APARTMÁN – A (49 m²)

APARTMÁN – B (52 m²)

APARTMÁN – C (34 m²) – novostavba z roku 2023

APARTMÁN – D (59 m²)

APARTMÁN – E (66 m²)

APARTMÁN – F – novostavba 2023 (46 m²)